Privacy statement

For English please see below

Verwerkingsverantwoordelijke

Heilig Group en dochterondernemingen van Heilig Group zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren waarom en onder welke voorwaarden wij bepaalde persoonsgegevens verwerken, hoe wij uw privacy beschermen en welke rechten u heeft.

 Persoonsgegevens en doeleneinden
N.M. Heilig verwerkt persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de werving- en selectieprocedure. Deze gegevens hebben wij van u verkregen via het sollicitatieformulier of e-mail. De gegevens die in in ieder geval worden verwerkt zijn uw NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast worden ook de overige gegevens op het cv, zoals opleiding (scholing, cursussen) en arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties enz.), verwerkt.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens met als doel het wervings- en selectieproces te kunnen uitvoeren. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens alleen wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. We hebben een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken, omdat wij zonder deze gegevens niet kunnen beoordelen of u geschikt bent voor de functie.

Verder verwerken wij u persoonsgegevens op grond van uw toestemming.

Bewaartermijn
Wij zullen alle persoonsgegevens zes weken nadat het selectieproces wordt beëindigd onmiddellijk verwijderen, tenzij wij uw toestemming hebben gekregen waardoor wij de gegevens die u aan ons hebt verstrekt kunnen behouden voor maximaal 1 jaar. U kunt gegeven toestemming op ieder moment intrekken. Hiervoor kunt u contact opnemen met HRM.

Derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk is vereist.

Beveiliging
Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen.

Rechten
Op grond van de AVG heeft u recht op inzage van uw gegevens. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij HRM. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens die wij verwerken. Indien blijkt dat de gegevens die wij van u hebben onjuist zijn, kunt u ons verzoeken om uw gegevens te laten aanpassen, aanvullen, verwijderen of af te schermen.

Contactgegevens
Vragen over deze privacyverklaring kunnen per e-mail via info@heiligbv.com.

N.M. Heilig B.V.
Newtonstraat 17
1704 SB Heerhugowaard
T: +31 (0) 72 571 66 88

Wij passen onze verklaring regelmatig aan. De meest actuele versie is steeds op onze website te vinden.

Controller
Heilig Group and Heilig Group subsidiaries
are responsible for the processing of your personal data. This privacy statement provides general information about how we handle your personal data and what rights you have.

Personal Data and processing objectives
Heilig Group processes personal data that may be relevant for the recruitment and selection procedure. We have obtained this information from you by the application form or e-mail. The data that will in any case be processed are your name, address, gender, date of birth, telephone number and e-mail address. In addition, the other data on the CV, such as education (training, courses) and work history (former employers, references, etc.), are also processed.

We collect these personal data for the purpose of carrying out the recruitment and selection process. In addition, we only process your personal data if we have a legal basis for doing so. We have a legitimate interest in processing this personal data, because without this data we will not be able to assess whether you are suitable for the position.

We also process your personal data on the basis of your consent.

Retention period
We will delete all personal data immediately six weeks after the selection process is terminated, unless we have received your consent allowing us to retain the data you have provided to us for a maximum of 1 year. You can withdraw your consent at any time. Please contact HRM for more information.

Third parties
We do not disclose or share your data with third parties, unless otherwise required by law.

Security of your Personal Data
Careful handling of your personal data is very important to us. Therefore, we have taken all necessary technical and organisational security measures to protect your personal data.

Rights
Pursuant to the GDPR (General Data Protection Regulation), you have the right to inspect your data. You can submit a request to HRM for this. Within one month of receiving your request, you will receive an overview of your personal data that we process. If it transpires that the information we have about you is incorrect, you can ask us to have your information adjusted, supplemented, deleted or restricted of processing.

Contact details
If you have any questions about this privacy statement please feel free to contact us via email: info@heiligbv.com.

Heilig Group
Newtonstraat 17
NL – 1704 SB Heerhugowaard
T: +31 (0) 72 571 66 88

We regularly update our privacy statement. Please find our latest version on our website.

error: Content is protected !!