Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Skupina Heilig a jej dcérske spoločnosti sú zodpovedné za spracovanie vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie poskytuje všeobecné informácie o tom, ako sú vaše údaje spracované a aké sú vaše práva.

Osobné údaje a ciele spracovania
Skupina Heilig spracúva osobné údaje, ktoré môžu byť relevantné pre výberové konanie. Tieto informácie sme získali od Vás prostredníctvom online žiadosti alebo e-mailom. Údaje, ktoré budú v každom prípade spracované, sú vaše meno, adresa, pohlavie, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailová adresa. Okrem toho sa spracúvajú aj ďalšie údaje uvedené v životopise, ako napr. vzdelanie (školenia, kurzy) a história zamestnaní (bývalí zamestnávatelia, referencie atď.).

Tieto osobné údaje zhromažďujeme na účely prijímania a výberu zamestnancov. Vaše osobné údaje navyše spracovávame len vtedy, ak na to máme právne opodstatnenie. Máme oprávnený záujem na spracovaní týchto osobných údajov, pretože bez týchto údajov nie sme schopní posúdiť, či ste pre danú pozíciu vhodný.

Vaše osobné údaje spracovávame aj na základe Vášho súhlasu.

Doba uchovávania údajov
Všetky osobné údaje vymažeme ihneď po šiestich týždňoch od ukončenia výberového konania v prípade, že sme nedostali Váš súhlas, ktorý nám umožňuje uchovávať vami poskytnuté údaje maximálne 1 rok. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Pre viac informácií kontaktujte HR.

Tretie strany
Vaše údaje nesprístupňujeme ani nezdieľame s tretími stranami, pokiaľ nie je zákonom stanovené inak.

Bezpečnosť vašich osobných údajov
Starostlivé zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi je pre nás veľmi dôležité. Preto sme prijali všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov.

Práava
V súlade s nariadením GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) máte právo kontrolovať svoje údaje. Na tento účel môžete podať žiadosť na HR. Do jedného mesiaca od doručenia žiadosti dostanete prehľad o vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame. Ak sa ukáže, že informácie, ktoré o vás máme, sú nesprávne, môžete nás požiadať, aby sme ich upravili, doplnili, odstránili alebo obmedzili na spracovanie.

Kontaktné údaje
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: info@heiligbv.com.

Heilig Group
Newtonstraat 17
NL – 1704 SB Heerhugowaard
T: +31 (0) 72 571 66 88

Pravidelne aktualizujeme naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Najnovšiu verziu nájdete na našich webových stránkach.